NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

STARA MATURA- TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2018

1. Dokumentaryzm i paraboliczność jako sposób przedstawiania rzeczywistości w dziełach współczesnych twórców. Omów na wybranych przykładach literackich.
2. Sposoby mówienia o miłości w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
3. Poetyckie rozważania o narodzie w różnych epokach. Omów temat na wybranych przykładach.
4. Sposoby ujęcia motywu ojca i syna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
5. Różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
6. Sposoby ukazania powstań narodowych w literaturze XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
7. Wizerunki matki w literaturze. Omów na kilku przykładach.
8. Sposoby ukazania pejzażu natury i jego funkcja w poezji modernistycznej. Omów temat na wybranych przykładach.
9. Sposoby ujęcia motywu arkadyjskiego w wybranych utworach literackich.
10. Sposoby ujęcia motywu tęsknoty w wybranych utworach literackich.
11. Sposoby ukazywania opozycji wieś i miasto w wybranych utworach literackich.
12. Scharakteryzuj postawę marzyciela w dziełach wybranych twórców literackich.
13. Różne kreacje bohaterów literackich, którzy poświęcili osobiste szczęście dla wyższych celów. Omów temat na wybranych przykładach.
14. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego).
15. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
16. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby i funkcje kreowania portretów Polaków.
17. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach dzieł.
18. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
19. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
20. Karykatura jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach literackich.
21. Kwestia żydowska i jej realizacja w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

 

I ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEŁAMI SZTUKI

22. Symbolizm w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki polskiej.
23. Człowiek wobec natury – rozwiń temat analizując teksty kultury (literackie i inne).
24. Świat jako labirynt w wybranych tekstach kultury (literackich i innych).
25. Świat jako teatr w wybranych tekstach kultury (literackich i innych).
26. Dzieło sztuki jako mikrokosmos odbijający epokę. Omów zagadnienie na podstawie literatury i innych dziedzin sztuki.
27. Porównaj teatralną (lub filmową) realizacje wybranego dramatu z jego pierwowzorem.
28. Wybrana powieść i jej adaptacje filmowe. Analiza porównawcza.
29. Portret kobiety w literaturze i sztuce w wybranej epoce, lub konwencji artystycznej. Analiza dzieł.
30. Różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce.
31. Poetyckie inspiracje dzieł sztuki w poezji współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
32. Różne sposoby ukazywania rewolucji w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
33. Ujęcia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce wybranych epok.
34. Sposoby ukazywania Boga w literaturze i sztuce.
35. Portret dziecka i jego funkcje w literaturze na podstawie wybranych tekstów literatury (literackich innych).
36. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
37. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady.
38. Analizując wybrane przykłady, omów rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i w filmie.
39. Dialog z tradycją romantyczna w literaturze XX wieku i w filmie. Omów na wybranych przykładach.
40. Różne sposoby okazywania motywu miłości. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory literackie.

 

I JĘZYK

41. Wizje świata zawarte w żargonie młodzieżowym. Omów na wybranych przykładach.
42. Funkcja neologizmów w twórczości poetyckiej. Omów na przykładach dzieł różnych twórców.
43. Analizę wybranych piosenek młodzieżowych potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o sposobach wyrażania poglądów za pomocą języka.
44. Rola stylizacji w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Analiza materiału językowego.
45. Zanalizuj język środowisk w wybranych utworach literatury polskiej.
46. Język przysłów polskich na wybranych przykładach.
47. Mowa potoczna jako tworzywo literackie. Omów na kilku przykładach.
48. Kształt językowy tytułów literackich na przykładach z wybranej epoki.
49. Cechy gwary uczniowskiej na przykładzie analizy języka z Twojego środowiska.
50. Zanalizuj język sporów i kłótni w wybranych utworach literackich.
51. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
52. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
53. Staropolska frazeologia żywa do dziś. Omów problem opierając się na wybranym materiale językowym.
54. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

 

I LITERATURA

55. Scharakteryzuj styl wybranej epoki literackiej na podstawie analizy konkretnych utworów.
56. Motto i tytuł jako klucze do interpretacji utworu. Omów na wybranych przykładach.
57. Klasycyzm jako zjawisko w kulturze europejskiej. Przedstaw zasady i cechy tego nurtu na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
58. Wykaż na wybranych przykładach, że nowelistyka okresu pozytywizmu realizuje hasła programowe tej epoki.
58. Powieść tendencyjna. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
59. Postawa dekadencka w epoce Młodej Polski. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach.
60. Formy i funkcje komizmu w literaturze. Omów na przykładzie utworów z różnych epok.
61. Satyryczny obraz świata. Omów na przykładzie utworów z różnych epok.
62. Cechy gatunkowe i świat wartości bajek w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
63. Dzieła literackie jako zwierciadła czasów, w których powstały. Omów na wybranych przykładach.
64. Obraz współczesności w prozie polskiej i obcej. Omów na przykładach wybranych dzieł.
65. Na wybranych przykładach dzieł scharakteryzuj twórczość współczesnego poety lub pisarza.
66. Interesujące postaci w cieniu głównych bohaterów literackich. Przedstaw galerię najciekawszych bohaterów drugoplanowych.
67. Prądy filozoficzne i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów zjawisko, analizując wybrane utwory.
68. Różne koncepcje sztuki w literaturze wybranych epok. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i/lub artykuły programowe danej epoki.
69. Walka o niepodległość, jej echa w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
70. Literatura jako głos w sprawach moralnych. Omów wybrane utwory.
71. Literatura faktu i literatura paradokumentalna. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
72. Obraz totalitaryzmu w literaturze europejskiej XX wieku. Dokonaj analizy i porównania wybranych ujęć.
73. Rzeczywistość okupacyjna i sposób jej ukazywania w wybranych utworach prozatorskich. Omów na przykładach z literatury polskiej lub obcej.
74. Tematyka wojenna w wybranych utworach polskich poetów XX wieku. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
75. Polska poezja patriotyczna w latach II wojny światowej. Omów, analizując celowo dobrane przykłady dzieł literackich.
76. Rycerz średniowieczny i jego spadkobiercy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
77. Wzorce antyczne w polskiej literaturze renesansowej. Omów na odpowiednio dobranych przykładach.
78. Renesansowa wizja człowieka w poezji polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
79. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
80. Renesansowe i barokowe rozważania o życiu. Przedstaw na odpowiednio dobranych przykładach dzieł literackich.
81. Barokowe widzenie świata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
82. Spadkobiercy romantyzmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
83. Scharakteryzuj twórczość poetycką Bolesława Leśmiana na wybranych przykładach.
84. Na wybranych przykładach przedstaw świat poetycki Skamandrytów.
85. Scharakteryzuj twórczość poetycką Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na wybranych przykładach.
86. Portret człowieka naszego stulecia w poezji Tadeusza Różewicza. Przedstaw na wybranych przykładach.
87. Omów tematykę twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta na wybranych przykładach.
88. Jak rozumiesz pojęcie awangardowości w poezji? Omów zjawisko na odpowiednio dobranych przykładach z literatury współczesnej.
89. Urok i tajemnica Śródziemia. Dokonaj analizy świata przedstawionego w utworach Johna Ronalda Reuela Tolkiena na wybranych przykładach.
90. Motywy biblijne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
91. Motywy antyczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
92. Polaków portret literacki – między obiektywizmem a mitologizacją. Omów na wybranych przykładach.
93. Jak artyści mówią o swojej twórczości na przestrzeni wieków? Odpowiedz, analizując odpowiednio dobrane utwory.
94. Artysta jako bohater literacki. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
95. Bohater i antybohater w literaturze. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
96. Przedstaw motyw exegi monumentum w dziełach literackich. Na odpowiednio dobranych przykładach omów rolę, jaką pełni.
97. Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze. Zanalizuj odpowiednio dobrane przykłady z literatury różnych epok.
98. Oblicza zła w literaturze. Omów temat, analizując odpowiednio dobrane utwory.
99. Buntownicy, szaleńcy i indywidualiści w literaturze. Omów ich kreacje, analizując różne utwory.
100. Przemiany bohaterów literackich. Omów zjawisko, analizując wybrane utwory.
101. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
102. Na wybranych przykładach dzieł literackich przedstaw, jak funkcjonuje motyw snu.
103. Motyw wędrówki w utworach literackich. Przeanalizuj wybrane teksty z różnych epok.
104. Taniec w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
105. Obraz inteligenta w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
106. Jaką wartość stanowią pieniądze dla bohaterów literackich? Omów na wybranych przykładach.
107. Obraz rodziców w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
108. Literackie portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach.
109. Obraz dziecka w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
110. Ojcowie i ich dzieci – problem dwóch pokoleń. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane utwory.
111. Obraz ojczyzny w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.
112. Obraz domu rodzinnego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
113. Motyw pracy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
114. Obraz szkoły w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
115. Motyw kariery w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
116. Samotność bohatera. Omów zjawisko w wybranych utworach.
117. Jednostka wobec zbiorowości. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
118. Marzyciele (idealiści) w literaturze. Omów ich kreacje w wybranych utworach.
119. Obraz Boga w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
120. Motyw czasu i przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
121. Wierność i zdrada w literaturze. Omów zjawiska na wybranych przykładach.
122. Polskie tradycje i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje i sposoby przedstawienia w wybranych utworach.
123. Motyw władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
124. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
125. Motyw Apokalipsy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
126. Pierwiastki ludowe w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
127. Motywy orientalne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
128. Postacie historyczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby ich kreowania.
129. Obraz rewolucji w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
130. Legendy i mity wybranego kręgu kulturowego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
131. Historia Dolnego Śląska w legendach i podaniach. Omów, analizując odpowiednio dobrane utwory.

 

II JĘZYK

132. Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko, analizując zgromadzony materiał.
133. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
134. Dawna frazeologia żywa do dziś (biblijna, mitologiczna, staropolska – do wyboru). Dokonaj analizy zgromadzonego materiału.
135. Różne odmiany stylu publicystycznego w prasie, radiu i telewizji. Omów, analizując zgromadzony materiał językowy.
136. Język tekstów prasowych. Omów na wybranych przykładach.
137. Język sprawozdawców sportowych. Rozwiń temat, analizując zgromadzony materiał badawczy.
138. Cechy języka wybranego czasopisma młodzieżowego lub profesjonalnego. Omów, analizując zgromadzony materiał językowy.
139. Język witryn internetowych. Omów, analizując zgromadzony materiał językowy.
140. Język tekstów piosenek wybranej odmiany muzyki współczesnej. Rozwiń temat, analizując przykłady utworów.
141. Analizując język piosenek wybranego polskiego zespołu muzycznego, wykaż zasadność doboru środków wyrazu.
142. Mechanizmy komizmu w tekstach kabaretowych. Omów na wybranych przykładach.

 

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

143. Na przykładach wybranych dzieł przedstaw związki między literaturą a malarstwem w sztuce wybranej epoki.

144. Dzieła sztuki w literaturze i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.

145. Rola muzyki w wybranych utworach literackich i filmowych. Omów na wybranych przykładach.
146. Analizując wybrane przykłady, omów rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.
147. Inspiracje tradycją romantyczną w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane dzieła.
148. Impresjonistyczne widzenie świata. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
149. Scharakteryzuj ekspresjonizm na wybranych przykładach dzieł literackich, plastycznych.
150. Współczesna literatura oraz film w funkcji komentarza do rzeczywistości. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
151. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury (literatura i inne dziedziny sztuki) poświęconych złu lat wojny i okupacji.
152. Eksperymenty i skandale w sztuce XX wieku. Omów na przykładach różnych tekstów kultury (literatura i inne dziedziny sztuki).
153. Pejzaż w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach dzieł z różnych epok.
154. Różne sposoby ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach.
155. Filmowe portrety kobiet znanych z literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
156. Cierpienie w filmie i literaturze. Omów temat, analizując wybrane dzieła.
157. Motyw wędrówki w filmie i literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
158. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Omów temat na wybranych przykładach.
159. Jak film i literatura komentują rzeczywistość? Przedstaw problem na wybranych przykładach.
160. Fantasy jako opowieść o światach nierzeczywistych. Przedstaw temat na wybranych przykładach filmowych i literackich.
161. Analiza świata przedstawionego filmowej i literackiej sagi „Gwiezdne wojny” George’a Lucasa.
162. Pejzaże codzienności i liryczne wyznania. Omów na wybranych przykładach tematykę i język wybranych tekstów Agnieszki Osieckiej.
163. Rzeczywistość PRL-u w tekstach Wojciecha Młynarskiego. Omów na przykładzie wybranych tekstów.
164. Od lirycznych wzruszeń do osądu codzienności. Omów tematykę i język wybranych tekstów Jonasza Kofty.
165. Tematyka piosenek i wierszy z repertuaru Marka Grechuty. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów.
166. Świat przedstawiony wybranych gier komputerowych i jego związki z literaturą. Omów temat na wybranych przykładach.
167. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego. Przedstaw wybrane zjawiska, grupy, postaci, analizując dzieła literackie i innych dziedzin sztuki.
168. Wrocław w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

WRÓĆ DO WPISÓW
mail szkoły

SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat szkoły "Novum"
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl


GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Poniedziałek- zamknięte
Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w te dni, w które odbywają się zajęcia od 8.30-14.40

słuchacze szkoły